Általános Szerződési Feltételek

FONTOS TUDNIVALÓK

Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat

A www.konyhavilag.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Weboldal látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Az adatok kezelője:

Szász Ipari és Kereskedelmi Kft

H-3922  Taktaharkány, Rákóczi u 2.

Telefon : 47/378053, 30/2269740

Email: szaszkft@t-online.hu

Amennyiben az Üzemeltető a Weboldal látogatójától bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat az Üzemeltető Weboldala használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálati osztályunkkal. Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon. Az Adatvédelmi nyilatkozat 2016. március 1. napján lépett hatályba. A Weboldalon megadott személyes adatainak kezelésért az Üzemeltető felelős.

Adatkérés

A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia; bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Üzemeltető rendelkezésére bocsássa.A szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatokra lehet az Üzemeltetőnek szüksége:
neve és elérhetőségei, beleértve az e-mail címét, lakcímét valamint a vállalatára vonatkozó adatokat;
személyes és szakmai érdeklődésére vonatkozó információk;
demográfiai adatok;
termékeinkkel kapcsolatos tapasztalatai és az elérhetőségeire vonatkozó preferenciák, hogy további információkat tudjuk nyújtani Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról.

1. A kezelt adatok köre

A Weboldal megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa, valamint a csatlakozás IP (Internet Protocol) címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal.

A Weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik, harmadik félnek (kivéve törvénykezési úton történő hivatalos kérelem) nem adjuk ki.

Amikor a Felhasználó webshopba regisztrál, a hírlevélre való feliratkozás automatikus!

Az Üzemeltető kéri, hogy “Kiskorúak” – a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti – jogügyleteket (vásárlás vagy bármilyen más ügylet) szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.

2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés, a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált Felhasználók, valamint és az Üzemeltető közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja. Továbbá kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani, különösen az alábbi területeken:

a Weboldalon feltett kérdéseire történő válaszadáshoz;
hírleveleink eljuttatásához;
belső nyilvántartásához;
a Weboldal tartalmának fejlesztéséhez;
a Weboldal frissítéséről történő tájékoztatáshoz;
a Weboldal tartalmának testre szabásához;
ahhoz, hogy eljuttassuk a Felhasználónak azokat a kiadványokat, amelyeket honlapunkon megrendel.

A kapcsolatot az Üzemeltető e-mailben, telefonon, vagy levélben veheti fel a Felhasználóval kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte.

A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.

Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

Amennyiben az Üzemeltető tájékoztatást kívánna nyújtani azokról a termékekről és lehetőségekről, amelyek érdekelhetik a Felhasználót, ilyen jellegű tájékoztatást levélben, telefonon, vagy e-mailben küld a Felhasználó részére, kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte.

Amikor a Felhasználó személyes adatait megadja, lehetősége van arra, hogy megjelölje, hogy azokat direkt marketing célokra az Üzemeltető ne használja fel. Amennyiben a Felhasználó ezt a lehetőséget választja, az Üzemeltető nem keresi fel a direkt marketing céljából. Ebben az esetben kérjük, vegye fel a kapcsolatot vállalatunkkal emailben vagy telefonon. Ha a Felhasználó az Üzemeltető ügyfele, vagy korábban tájékoztatást kért tőle termékeinkről, előfordulhat, hogy termékskálájáról e-mailben is tájékoztatja, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri.

Amennyiben a Felhasználó azért adta meg személyes adatait, hogy e-mailben kapjon tájékoztatást az Üzemeltető szolgáltatásairól, továbbra is e-mailben fogja ezt elküldeni a részére, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri. Egyéb esetben, amikor személyes adatait adja meg az Üzemeltető részére, lehetősége van kiválasztani, hogy szeretné-e az ilyen jellegű tájékoztatókat e-mailben is megkapni.
3. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.
4. a. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

4.b. Adattovábbítás

Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.
Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása az Infotv.5.§(1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVII. törvény 13/A. §(3) bekezdése.
Az adattovábbítás célja: a szállítás lebonyolítása
A továbbított adatok köre: név, cím, email cím, telefonszám, tranzakciós összeg
Belföldi internetes megrendeléseik teljesítésének céljából adatait a futárszolgálatnak adjuk át.

5. A Felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Üzemeltető postai címén kérhető, a “kapcsolat” menüponton belül.

Ugyanezeken az elérhetőségen kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

Személyes adatainak biztonságára az Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az on-line beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.

6. Adatbiztonsági intézkedések

Az Üzemeltető a személyes adatokat a Dima Kft. (Adószám: 14079665-2-09, Cégjegyzékszám: 09-09-014017, E-mail cím: info@dima.hu, 4026 Debrecen, Borz u. 1. fsz/2 ) szervererein tárolja, amelyek 24 órás személyi őrzéssel védettek, és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú – személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során – törvényt vettük alapul.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Infromációszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók:5.
Telefon: +36 1 391-1400
Fax: +36 1 391-1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

8. Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.

Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.
9. Fontos webcímek

Privátszférát erősítő technológia

Privacy Enhancing Technologies
Free Privacy Enhancing Technologies

Adatvédelmi információk

Adatvédelmi biztos
Hírközlési Fogyasztói Jogok képviselője
FIGYELMEZTETÉS:
Az információ a kozmetikumokban és élelmiszerekben található hatóanyagokról megismerés és bemutatás céljára szolgál.
Alkalmatlan betegség diagnosztizálásra, kezelésére, gyógyítására és nem helyettesíti szakképzett orvossal való konzultációt.

www.konyhavilag.hu webáruház – Általános szerződési feltételek

Biztonság
Rendelési biztonság

Rendelését a lehető legrövidebb időn belül teljesítjük.

Amennyiben a termék szállításával kapcsolatban bármilyen gond merül fel, megadott elérhetőségén partnerünk, vagy kollégáink azonnal tájékoztatják Önt.Rendelésének állapotát folyamatosan nyomon követheti a „Belépés/Fiókom” pont alatt, de tájékoztatást kérhet vevőszolgálatunktól is.

A megrendeléshez kattintson a Fizetés gombra!. A rendelés rögzítéséről azonnal visszaigazolást kap.

Az Önnek automatikusan küldött értesítő nem minősül szerződésnek, az csak írásbeli tájékoztató, rendelésének tartalmáról. Beérkezett rendelését megvizsgáljuk, amennyiben teljesítését a megadott feltételekkel nem tudjuk vállalni, írásban vagy telefonon értesítjük.

Elfogadott rendelése akkortól tekinthető szerződésnek amikor telefonon vagy írásban megtörtént a kiszállításról történő egyeztetés Ön és kollégánk között. Ezt a “teljesítve” fázis mutatja az e-mailben. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

Akciós ajánlatunk a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényes!

Termékválasztási biztonság

A termékek adatait és nagyított fotóját a termék neve melletti képen a kurzort végighúzva tekintheti meg.
Az ismertető leírás és a fotó tájékoztató jellegű, esetleges pontatlanságáért elnézését kérjük.

Termékválasztási biztonsága érdekében, amennyiben fontos Önnek a termék valamelyik paraméterének pontos teljesülése, rendelése feladása előtt kérjen írásos tájékoztatást vevőszolgálatunktól. Az így küldött és kihangsúlyozott paraméterigényt ellenőrizzük Önnek.
Adatkezelési biztonság

Regisztrációja során megadott személyes adatait harmadik félnek semmilyen célból nem adjuk ki, adatait csak a www.konyhavilag.hu és Ön közötti könnyített kapcsolatfenntartás érdekében, a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.

Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

Kérésére minden regisztrációs adatát töröljük rendszerünkből.
Jogi biztonság

A termék kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül indoklás nélkül elállási joga van, amely jogát a következő feltételekkel érvényesítheti:

Az elállási jog minden olyan a www.konyhavilag.hu webáruházban vásárolt termékre vonatkozik, amelyet a vásárló visszajuttat a feladó központjába (kapcsolat menüpont). A visszaszállítás költségei a vásárlót terhelik.

Elállásra vonatkozó igényét e-mailben vagy személyesen be kell jelentenie a www.konyhavilag.hu webáruház vevőszolgálatnál, hogy a 15 munkanapos határidőt igazolni tudjuk. A 15 munkanap minden esetben a termék(ek) kézhezvételétől a bejelentés regisztrálása és visszaigazolása közötti eltelt munkanapok számát jelenti!
Az elállás tudomásulvételéről minden esetben visszaigazolást küldünk e-mailben!

Amennyiben postán, vagy futárszolgálattal küldi vissza a terméket, legkésőbb az áru megérkezését követő 1 héten belül visszautaljuk az összeget az Ön által megadott bankszámlaszámra.

Amennyiben a visszajuttatott termék nem rendeltetésszerű használatból adódóan meghibásodott, www.konyhavilag.hu él azon jogával, hogy az így ért kárát a vevő felé érvényesítse!

Álláspontunk szerint jellegükre tekintettel nem illeti meg a fogyasztót elállási jog étrend-kiegészítők, kozmetikumok, gyógyszerek, krémek és parfümök esetén, ha rendeltetésszerű használatukat már megkezdte.

Amennyiben a fogyasztó a termék csomagolását nem bontotta fel, véleményünk szerint elállási jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja.

17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet a távollevők között kötött szerződésekről.

A www.konyhavilag.hu webáruház üzemeltetője a webáruház üzemeltetése során messzemenően figyelembe veszi a 2001. évi CVIII. “Az elektronikus úton kötött szerződésekre vonatkozó szabályok”-ról szóló törvényt, mely alapján az alábbi tájékoztatási kötelezettségének tesz eleget:
– azon technikai lépéseket, melyek alapján áruházunkban vásárolhat és ami alapján közöttünk elektronikus úton szerződéskötés létrejöhet, az áruház “A vásárlás lépései” pontja alatt találhatja meg.
– A közöttünk létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így azt nem iktatjuk, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető.
– Az adatbeviteli hibák kiküszöböléséhez minden esetben rendelkezésre áll a törlő gomb, valamint a használt internetes böngésző “vissza” gombja.
– Az általunk létrejött elektronikus szerződés és megkötésének nyelve: magyar.
– A szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódexről ezen oldalon olvashat, kiemelve a vásárlás biztonságát.

A www.konyhavilag.hu webáruház használatának egyéb feltételei

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!
A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek.

Vásárlási információk

A megrendelések feldolgozása és postázása hétköznapokon történik, hétvégén az ügyfélszolgálat szünetel.
A megrendelések feladása webáruházunkban kizárólag interneten keresztül, webáruházunk felületén lehetséges. A telefonon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket nem tudjuk teljesíteni.

VEVŐSZOLGÁLAT, AHOL KÉRDÉSEIT FELTEHETI:

A webáruház használatával kapcsolatban: szaszkft@t-online.hu

Termékekkel kapcsolatban: szaszkft@t-online.hu

Reklamációval kapcsolatban: szaszkft@t-online.hu

A vásárlás menete

Az áruház megtervezésekor és elkészítésekor nagy figyelmet fordítottunk a könnyű kezelhetőségre és a gyors, megbízható működésre.
Az alábbiakban megpróbáltuk a vásárlás folyamatát lépésről lépésre leírni. Ha további kérdések merülnének fel Önben, kérjük tegye fel őket az e-mail címen, vagy telefonon a telefonszámon.

A leírás nyomtatásához válassza a böngésző “Fájl” menüjének “Nyomtatási kép” pontját, ahol beállíthatja a kívánt oldalparamétereket. Érdemes a fekvő tájolást választani, és szükség esetén a háttér nyomtatását kikapcsolni. Ezt követően a “Nyomtatás” gombra kattintva indíthatja a műveletet.

Nyitóképernyő

A bejelentkező képernyő tetején a menü és benne cégünk bemutatkozó oldalai láthatók, alatta pedig lényeges információkkal szolgálunk látogatóinknak.

Alatta az éppen aktuális, és az akciós termékeink közül láthat néhányat. Érdemes akár naponta többször ellátogatni ide, hiszen akciós kínálatunk folyamatosan változik!

Regisztráció

Ahhoz, hogy rendelését összeállítsa és tájékozódjon kínálatunkról, árainkról, nem kell regisztrálnia adatait.

A regisztráció akkor sem szükséges, ha az összeállított kosár tartalmát meg is szeretné rendelni. Regisztrációhoz a jobb felső sarokban található “fiókom”, vagy “kosár” lapon talál információkat.

A webáruházba való regisztrációval automatikusan adatbázisunkba kerül lásd: Adatvédelem!

Amint ez megtörtént, egy visszaigazolást küldünk Önnek, hogy még egyszer ellenőrizhesse adatait. Amennyiben a későbbiek során adataiban változás állna be, a módosításokat a “Belépés/Saját adataim/Ügyfél adatok, ill. Szállítási címek” pontok alatt bármikor elvégezheti.

Bejelentkezés

A regisztráció elfogadását követően a bejelentkezés automatikusan meg is történik. A későbbiekben bejelentkezni a jobb oldali sávban található mezőben ( “fiókom”) a név és jelszó beírásával lehet. A belépéshez a fenti mezők valamelyikében nyomja meg az Enter billentyűt, vagy kattintson a “Belépés” mezőre.

Amennyiben elfelejtette a jelszavát, válassza a lakat formájú “Elfelejtett jelszó?” gombot. Írja be e-mail címét a megjelenő üres mezőbe és elküldjük azonosító adatait.
Amennyiben elfelejtette a felhasználónevét, válassza a szövegbuborékos “Elfelejtette felhasználónevét?” gombot. Írja be e-mail címét a megjelenő üres mezőbe és elküldjük azonosító adatait .

A bejelentkezés sikeres voltát jelenti, ha a fejlécben megjelenik az Ön neve .

A termék(ek) kiválasztása

A megfelelő termék kiválasztására több lehetőség is kínálkozik.

Vásárlás vagy a termékek megtekintése történhet:

a bal oldali, kategóriák szerinti böngészőben;
ill. középen fent, a termékkereső segítségével kulcsszó;
termékkategória szerinti szűréssel.

Böngészés esetén a böngészett termékek listájában láthatja azok nevét, árát, kisméretű képét. A terméket a kívánt darabszám megadásával (alapbeállítás: 1 db) rögtön a kosarába teheti (MEGVESZEM GOMB), vagy a “Termék nevére” kattintva a termék adatlapján részletesebb információkhoz juthat.

A böngészési lista alapesetben maximum 9 tételt jelenít meg, a továbbiakat lapozással, a lista alján található “Előző”, “Következő”, “Elejére”, “Végére” gombokkal, ill. a lapok számát jelölő számokkal tekintheti meg. Az egyszerre megjelenített tételek száma a “Mutat” felirat melletti lenyíló listában változtatható, 5 és 50 között.

Keresést követően a találatok listájában a termék kisméretű fotóját, nevét és árát láthatja. A Termék nevére kattintva hívhatja fel a termék részletes paramétereit tartalmazó terméklapot, ahonnan a kosarába teheti azt.

Természetesen az akciós listákban szereplő termékek közül is azonnal vásárolhat.
Az akciós termékek és azok árai a készlet erejéig érvényesek.
Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget, a feltüntetett képek helyenként illusztrációk.
A vételár mindig a kiválasztott áru mellett (alatt) feltüntetett bruttó ár. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget.

Rendelés összeállítása (kosár)

Amennyiben sikerült megtalálni a megfelelő terméket, az alatta (vagy mellette) található, “Kosárba” feliratú gombra kattintva teheti azt a kosarába. Alapértelmezésben 1 db termék kerül ilyenkor a kosárba, ezt előzőleg a “Mennyiség” felirat melletti mezőbe írt értékkel vagy a kis nyilakkal tudja megváltoztatni.

Ezután választhat más termékeket és ugyanígy a kosárba teheti valamennyit. Közben a kosár tartalma a jobb sávban folyamatosan aktualizálódik és mutatja a tételek számát és a fizetendő összeget. A kosár alatti, “Megtekint” gombra kattintva lenyithatja a kosár tartalmát és ellenőrizheti a tartalmazott termékeket, azok árát és darabszámát.

Amennyiben a kosár tartalmán szeretne módosítani, a “kosaram” gombra történő kattintással megteheti azt .

Egy tétel darabszámát úgy módosíthatja, hogy az új darabszám beírása után az újraszámol frissítő gombra kattint.

Egy tétel teljes törlését az aktuális sorban található, “x” gombra kattintással teheti meg. Információkat a termékről a termék nevére történő kattintással tekinthet meg.

Rendelés feladása, vásárlás

A kosár tartalmát a “Fizetek” feliratra kattintással tudja megrendelni.
A megrendeléshez nem kell feltétlenül belépnie azonosítójával és jelszavával! Amennyiben még nem vásárolt nálunk és nincs regisztrálva áruházláncunkban,itt is regisztrálhatja magát a fent ismertetett módon!
Belépés után vagy vendégként egy újabb képernyőn látja az adatait, valamint a kosár tartalmát és a fizetendő összeget.
Ha több szállítási címet adott meg, itt választhatja ki, melyikre küldjük az árut. Egyúttal rögzíthet is új szállítási címet a korábban regisztrált adataihoz.

A rendelés következő képernyőjére mindig a “Tovább” feliratú gombbal léphet tovább.

Hátra van még az áru átvételi módjának a kiválasztása, ami lehet ingyenes (bizonyos esetekben) vagy futárszolgálat. Rendszerünk az Ön által összeállított kosár értéke alapján automatikusan felajánlja a lehetséges legkedvezőbb átvételi módokat és azok díjtételeit.

Amennyiben Ön kiválasztja az áru átvételének módját, rendszerünk automatikusan hozzárendeli a költségét és megnöveli vele a számla értékét.

Ezután a kívánt fizetési módot adhatja meg: előre utalásos kiegyenlítést választhat.

Az utolsó képernyőn megtekintheti megrendelése imént rögzített részleteit. Annak elfogadása előtt – amely a vásárlás feltétele – megnyithatja és elolvashatja szolgáltatási feltételeinket, ill. munkatársaink számára megjegyzést fűzhet a rendeléshez.

A megrendeléshez kattintson a “Megrendelés elküldése” gombra!. A rendelés rögzítéséről azonnal visszaigazolást kap.

Eddigi rendeléseit a bejelentkezés után a “Fiókom” pont alatt bármikor megnézheti..

Korábbi rendelések

Rendeléseit utólag is meg tudja nézni, sőt rendelésének állapotát is figyelemmel kísérheti.
A “Fiókom” pont alatt található listában, minden rendelés mellett ott található az állapota: Folyamatban, Megerősítve, Fizetve, Kiszállítás alatt, ill. Lezárt, Törölt, Visszatérítve.
Természetesen mód van a rendelést teljes egészében újra megnézni, amihez a “rendelés nevére” kell kattintania!

Fizetés

Fizetnie a választott fizetési módnak megfelelően kell:

Megrendelése elküldése előtt ki kell választania az Önnek megfelelő szállítási módot. A kiválasztást követően a megrendelt termék(ek) ára alatt megjelenik a szállítás költsége is, így még a rendelés elküldése előtt kalkulálhat, módosíthat.

Bankkártyával szeretnék fizetni. megoldható?
Természetesen igen. A konyhavilag.hu oldalon kizárólag a Barion rendszerén keresztül lehet bankkártyával fizetni. Bármely típusú bankkártyás elfogadunk. Fizetést követően mindkét fél értesítést kap a teljesítésről. A Barion rendszere biztonságos.

Szállításkor az ott megjelent fizetendő összeget (“Összesen” mező) kell fizetnie, más díj az Ön rendelését nem terheli.
Jogi kalauz vásárlóinknak

17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet a távollevõk között kötött szerzõdésekrõl
151/2003. (IX.22) – Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezõ jótállásról
49/2003. (VII.30) GKM rendelet – A fogyasztói szerzõdés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésérõl

Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a www.konyhavilag.hu webáruházába, vagy a hozzátartozó oldalak bármelyikébe, elfogadja az alábbiakat még akkor is, ha csak látogató és nem regisztrált felhasználója rendszerünknek.

A domain-en található oldalak (tartalom) részben a “Termék gyártók” másrészt a www.konyhavilag.hu szellemi tulajdonát képezik.
A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Amennyiben a jogsértés a www.konyhavilag.hu tudomására jut, kéri annak azonnali megszűnését és eljárást indít kárának megtérítéséért.

A webáruház egyedi fejlesztései a fejlesztő tulajdonát képezik.
A webáruház nyílt forráskódú rendszereket is felhasznál. A főbb komponensek:
WORDPRESS – GNU General Public License
WOOCOMMERCE – GNU General Public License

A weboldalon található valamennyi információ, adat, valamint minden, az üzemeltetõ által készített és megjelentetett, publikált anyag az üzemeltetõ tulajdonát képezi. Bármilyen másodlagos terjesztésük, vagy publikálásuk kizárólag az üzemeltetõ elõzetes engedélyével történhet.

Az áruház kialakításakor figyelembe vettük a hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:
– 1992. évi LXIII. törvényt a személyes adatok védelmérõl és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
– 1998. évi VI. törvényt személyes adatok gépi feldolgozásáról
– 2001. évi CVIII. törvényt az elektronikus kereskedelemrõl
– Az Online Privacy Alliance ajánlásait (http://www.privacyalliance.org)

A webáruház tartalma a www.konyhavilag.hu tulajdona.
A webáruház egyedi fejlesztései a fejlesztő tulajdona.
© Minden jog fenntartva 2019

Üzemeltetői adatok

A honlap üzemeltetője: Szász Ipari és Kereskedelmi Kft.

Ügyfélszolgálat: 47/378-053
E-mail: szaszkft@t-online.hu
Cím : H-3922 Taktaharkány, Rákóczi utca 2.
Cégjegyzék szám: 05 09 007536
Adószám: 11812094-2-05

Tárhely szolgáltató:

DiMa.hu Kft.
Iroda címe: 4026 Debrecen, Honvéd u. 1/A 1/1.
Székhelye: 4026 Debrecen, Honvéd u. 1/A 1/1.

Amennyiben a vásárlással kapcsolatban segítségre van szüksége, kérjük, keressen bennünket, szívesen segítünk!
Ha tévesen küldte el rendelését, megkeresése alapján módosítjuk azt.
Esetleges panaszait készséggel orvosoljuk.